Showing posts with label học tiếng anh. Show all posts
Showing posts with label học tiếng anh. Show all posts

Stuff for learning real english

1. Online Dictionary
https://www.vocabulary.com/  : auto complete input, quickly searching
http://www.dictionary.com/ : auto complete input
http://www.wordreference.com/ : use for many languages
http://www.ozdic.com/ : has many example for usage of the word (very good). Even get right word when we input wrong letter

But I think We should use both of two these dictionary
Cambridge  : Detailed explanation, usage with other word, example
Oxford : Have girl with nice pronunciation

Sometime, if the word is difficult, find meanings in your language

2. Speaking
https://www.verbling.com/community
http://www.speaking24.com/
Talking with other really helps you improving your pronunciation. Although some people's pronunciation are not a standard accent, you are here to think and speak. Don't worry about that.


3. Listening
https://www.youtube.com/
You should chose some special topic: music, fashion, education... Then find video about that topic. Ex: https://www.youtube.com/watch?v=fa8mtB93pxE  . I don't recommend you find videos of teaching english. It seems not to be a natural and real english.  They speak slowly which is not good for you. You also can watch movie from english website. Try to not use subtitles.

4.  Recording and hearing what you spoke
https://dictaphone.audio/
This website site is awesome that you record online your voice and listening then. You also download your voice as mp3

5. Reading for memorizing vocabulary
Google news : linking to many news in different website
Blog Catelog : linking to many blog or article from many resource

6. Check grammar
Addon Chrome : check grammar when writing

7. Chrome Addon for quick meaning and pronunciation
English dictionary translate pronunciation


Học tiếng anh qua phim

Ngày trước khi trình độ tiếng Anh còn cùi bắp thì muốn tìm vài bộ phim tiếng anh có phụ để tiếng viêt để xem. Nhưng mỗi tội là mấy bộ phim được dich ra thì chả có cái nào mình thích và thậm chí không đủ kiên nhẫn xem quá 15 phút. Giờ khi mà trình nó lên rồi thì không còn thích mấy thể loại có phụ đề tiếng anh nữa mà chỉ thích nghe trực tiếp mặc dù không dịch được nhiều nhưng đại khái cũng hiểu cái họ đang nói. Và chỉ đơn giản gõ vài từ khóa như "Movies Trailer",.."trailer 2016" là có cả đống video ngắn giới thiệu các bộ phim hay. nếu không thích xem hết thì chỉ xem trailer cũng nghe được khá nhiều từ.

Đôi khi những video ngắn mà hiệu quả mỗi ngày. Và mình chả bao giờ nghe video mà mấy người Việt nói tiếng Anh. Thật tệ nếu bạn làm như vậy.